เงื่อนไขการใช้บริการ (Terms of Service)

เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฏหมายระหว่าง “เรา” “NamwanSoft (บริษัท น้ำหวานซอฟต์ จำกัด)” ในฐานะ “ผู้ให้บริการ” และ “ท่าน” ในฐานะ “ผู้ใช้บริการ” ดังนั้น โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการรับบริการของท่าน

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 • “ข้อตกลง” คือ เงื่อนไขการใช้บริการ, สัญญา, ภายใต้ข้อกำหนด นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
 • “คู่สัญญา” คือ NamwanSoft (บริษัท น้ำหวานซอฟต์ จำกัด) และ ผู้ใช้บริการที่สมัครเข้าใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ www.namwansoft.com หรือ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัททั้งหมด
 • “ค่าบริการ” คือ ค่าบริการรายปีที่ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องชำระตามรอบที่กำหนดตามสัญญา ตามราคาที่ปรากฏในใบเสนอราคา
 • “ข้อมูล” คือ ข้อมูลใดๆที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้ทำการแทนได้ไว้ให้แก่ทาง NamwanSoft (บริษัท น้ำหวานซอฟต์ จำกัด)
 • “ข้อมูลลับ” คือ ข้อมูลต่างๆที่คู่สัญญาได้ให้ไว้แก่กัน ไม่ว่าจะโดยทางวาจา, ลายลักษณ์อักษร หรือข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่ได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • “การให้บริการ” คือ การให้บริการซอฟต์แวร์ ระบบ ที่เหมาะสำหรับ รองรับหลากหลายประเภทธุรกิจ อาทิเช่น Clinic, Spa, ร้านซักอบผ้า
 • “ผู้ใช้งานในระบบ” คือ บุคคล หรือบริษัทอื่นใด ที่มิใช่ผู้ใช้บริการที่เป็นคู่สัญญากับ NamwanSoft (บริษัท น้ำหวานซอฟต์ จำกัด) เว้นแต่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใช้งานในนามของตัวผู้ใช้บริการ
 • “ผู้ใช้บริการ” คือ ผู้ใช้บริการผู้เป็นคู่สัญญากับ NamwanSoft (บริษัท น้ำหวานซอฟต์ จำกัด) ไม่รวมถึง ผู้ใช้งานในระบบ
 • “คู่สัญญา” คือ NamwanSoft (บริษัท น้ำหวานซอฟต์ จำกัด) และ ผู้ใช้บริการที่สมัครเข้าใช้บริการ
 • “เว็บไซต์” คือ www.namwansoft.com และเว็บไซต์อื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท

การสมัครใช้งาน

 • ผู้ใช้งานที่จะใช้บริการต้องมีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 • ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบดูแล username และรหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัยของระบบ
 • ผู้ใช้งานจะต้องไม่ทำการคัดลอกเนื้อหา, ดัดแปลงแก้ไข หรือนำไปจำหน่ายต่อบุคคลอื่น
 • ผู้ใช้งานยอมรับให้ NamwanSoft (บริษัท น้ำหวานซอฟต์ จำกัด) สามารถแก้ไขรายการข้อมูลที่ส่งเข้าระบบได้
 • ผู้ใช้งานจะไม่ทำการหรือพยายามเจาะระบบข้อมูล หรือเขียนรหัสที่เป็นภัยต่อระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
 • NamwanSoft (บริษัท น้ำหวานซอฟต์ จำกัด) ไม่รับประกันว่าระบบจะไม่ ขาดช่วง, หยุดซ่อมบำรุง, หรือปราศจากข้อผิดพลาด
 • NamwanSoft (บริษัท น้ำหวานซอฟต์ จำกัด) จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม
 • NamwanSoft (บริษัท น้ำหวานซอฟต์ จำกัด)สงวนสิทธิ์ในการลบ Account ของผู้ใช้งานบางรายที่ทำผิดกฎ หรือละเมิดสิทธิ์ทางปัญญา หรือทำให้เสียชื่อเสียง โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ

การต่อสัญญา

การต่อสัญญา ระยะเวลาในการใช้บริการแพ็กเกจของ www.namwansoft.com จะกำหนดไว้ที่เอกสารยืนยันการสั่งซื้อหรือใบเสนอราคาเท่านั้น โดยเมื่อใกล้วันสิ้นสุดสัญญา NamwanSoft (บริษัท น้ำหวานซอฟต์ จำกัด) จะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้บริการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในการใช้บริการ

การเลิกสัญญา

การเลิกสัญญา ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลิกสัญญาได้โดย การส่งคำขอเลิกใช้งานมายัง contact@nwsoft.dev การยื่นคำขอดังกล่าวจะ จะมีผลในระยะเวลาการใช้บริการในวันสุดท้ายของสัญญาดังกล่าว ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะเลิกสัญญาโดยให้มีผลในทันที (ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการ) จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ

การคืนเงิน/การเปลี่ยนแปลงบริการ/ยกเลิก

 • สำหรับค่าแพ็คเก็จที่ไดซื้อไปแล้ว นโยบายการคืนเงิน : การชำระเงินในการซื้อสินค้า ทาง NamwanSoft (บริษัท น้ำหวานซอฟต์ จำกัด) ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในทุกกรณี
 • NamwanSoft (บริษัท น้ำหวานซอฟต์ จำกัด) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีเปลี่ยนแปลงค่าบริการ จะมีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งาน (ลูกค้าเก่า) ทราบล่วงหน้า 30 วันทุกครั้ง และ สำหรับผู้ใช้งานที่ซื้อแพ็คเก็จระยะยาวจะไม่มีผลกระทบกับจำนวนวันที่ได้ซื้อก่อนหน้านี้
 • นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า: หากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ อาทิเช่น เปลี่ยนใจ ทาง NamwanSoft (บริษัท น้ำหวานซอฟต์ จำกัด) ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกในทุกกรณี
 • นโยบายการจัดส่งสินค้า : ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าชำระเงินเป็นที่เรียบร้อย / สำเร็จ โดยมีช่องทางเลือกรับสินค้า ได้แก่ ที่ร้านค้า และจัดส่งไปยังที่อยู่ในการสั่งซื้อ โดยระยะเวลาการจัดส่ง 5-7 วันแต่ไม่เกิน 10 วัน
 • นโยบายการคืนสินค้า: ทาง NamwanSoft (บริษัท น้ำหวานซอฟต์ จำกัด) ขอสงวนสิทธิ์การคืนสินค้าในทุกกรณี

การโอนสิทธิ์การใช้งาน

NamwanSoft (บริษัท น้ำหวานซอฟต์ จำกัด) ไม่อนุญาตให้ท่านโอนสิทธิและหน้าที่ที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญา ให้แก่บุคคลอื่นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง NamwanSoft (บริษัท น้ำหวานซอฟต์ จำกัด) เท่านั้น

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567