เงื่อนไขการใช้บริการ (Terms Of Use)

เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฏหมายระหว่าง “เรา” “NamwanSoft” ในฐานะ “ผู้ให้บริการ” และ “ท่าน” ในฐานะ “ผู้ใช้บริการ” ดังนั้น โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการรับบริการของท่าน

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อตกลง” คือ เงื่อนไขการใช้บริการ, สัญญา, ภายใต้ข้อกำหนด นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)“คู่สัญญา” คือ NamwanSoft และ ผู้ใช้บริการที่สมัครเข้าใช้บริการ“ค่าบริการ” คือ ค่าบริการรายปีที่ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องชำระตามรอบที่กำหนดตามสัญญา ตามราคาที่ปรากฏในใบเสนอราคา“ข้อมูล” คือ ข้อมูลใดๆที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้ทำการแทนได้ไว้ให้แก่ทาง NamwanSoft“ข้อมูลลับ” คือ ข้อมูลต่างๆที่คู่สัญญาได้ให้ไว้แก่กัน ไม่ว่าจะโดยทางวาจา, ลายลักษณ์อักษร หรือข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่ได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว“การให้บริการ” คือ การให้บริการซอฟต์แวร์ ระบบ หรือโปรแกรม“ผู้ใช้งานในระบบ” คือ บุคคล หรือบริษัทอื่นใด ที่มิใช่ผู้ใช้บริการที่เป็นคู่สัญญากับ NamwanSoft เว้นแต่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใช้งานในนามของตัวผู้ใช้บริการ“ผู้ใช้บริการ” คือ ผู้ใช้บริการผู้เป็นคู่สัญญากับ NamwanSoft ไม่รวมถึง ผู้ใช้งานในระบบ“คู่สัญญา” คือ NamwanSoft และ ผู้ใช้บริการที่สมัครเข้าใช้บริการ“เว็บไซต์” คือ www.namwansoft.com และเว็บไซต์อื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท

2. การสมัครใช้งาน

ผู้ใช้งานที่จะใช้บริการต้องมีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบดูแล username และรหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัยของระบบผู้ใช้งานจะต้องไม่ทำการคัดลอกเนื้อหา, ดัดแปลงแก้ไข หรือนำไปจำหน่ายต่อบุคคลอื่นผู้ใช้งานยอมรับให้ NamwanSoft สามารถแก้ไขรายการข้อมูลที่ส่งเข้าระบบได้ผู้ใช้งานจะไม่ทำการหรือพยายามเจาะระบบข้อมูล หรือเขียนรหัสที่เป็นภัยต่อระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ NamwanSoft ไม่รับประกันว่าระบบจะไม่ขาดช่วง, หยุดซ่อมบำรุง, หรือปราศจากข้อผิดพลาด NamwanSoft จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม NamwanSoft สงวนสิทธิ์ในการลบ Account ของผู้ใช้งานบางรายที่ทำผิดกฎ หรือละเมิดสิทธิ์ทางปัญญา หรือทำให้เสียชื่อเสียง โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ

3. การต่อสัญญา

การต่อสัญญา ระยะเวลาในการใช้บริการแพ็กเกจของ www.namwansoft.com จะกำหนดไว้ที่เอกสารยืนยันการสั่งซื้อหรือใบเสนอราคาเท่านั้น โดยเมื่อใกล้วันสิ้นสุดสัญญา NamwanSoft จะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้บริการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในการใช้บริการ

4. การเลิกสัญญา

การเลิกสัญญา ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลิกสัญญาได้โดย การส่งคำขอเลิกใช้งานมายัง [email protected] การยื่นคำขอดังกล่าวจะ จะมีผลในระยะเวลาการใช้บริการในวันสุดท้ายของสัญญาดังกล่าว ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะเลิกสัญญาโดยให้มีผลในทันที (ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการ) จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ

5. การซื้อแพ็คเกจ

ผู้ใช้งานที่สมัครใหม่จะได้ทดลองใช้งานฟรี ตามจำนวนวันที่ NamwanSoft กำหนดให้ ก่อนการตัดสินใจใช้งานจริง โดยไม่สามารถเพื่มจำนวนวันได้อีกการชำระเงินจะเป็นการชำระเงินก่อนใช้งาน และเมื่อผู้ใช้บริการชำระเงินตามจำนวนที่ต้องการแล้ว NamwanSoft จะเพิ่มวันตามจำนวนเงินที่โอนโดยทาง NamwanSoft จะไม่เปลี่ยนแปลงภายหลังจนกว่าจะหมดอายุผู้ใช้งานที่เคยสมัครแล้วจะไม่ได้รับโปรโมชั่นใหม่ที่ออกมาหลังจากวันที่สมัครผู้ใช้งานที่เคยสมัครแล้วจะไม่สามารถสมัครซํ้าได้อีก หรือ ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ username เพื่อรับการทดลองฟรี-โปรโมชั่นอื่นๆ

6. การคืนเงิน/การเปลี่ยนแปลงบริการ

NamwanSoft ไม่มีนโยบายในการคืนเงิน สำหรับค่าแพ็คเก็จที่ไดซื้อไปแล้ว NamwanSoft ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีเปลี่ยนแปลงค่าบริการ จะมีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งาน (ลูกค้าเก่า) ทราบล่วงหน้า 30 วันทุกครั้ง และ สำหรับผู้ใช้งานที่ซื้อแพ็คเก็จระยะยาวจะไม่มีผลกระทบกับจำนวนวันที่ได้ซื้อก่อนหน้านี้

6.1 นโยบายทางธุรกิจ

นโยบายการคืนเงิน: การชำระเงินในการซื้อสินค้า ทาง NamwanSoft ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในทุกกรณีนโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า: หากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ อาทิเช่น เปลี่ยนใจ ทาง NamwanSoft ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกในทุกกรณีนโยบายการจัดส่งสินค้า : ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าชำระเงินเป็นที่เรียบร้อย / สำเร็จ โดยมีช่องทางเลือกรับสินค้า ได้แก่ ที่ร้านค้า/คลินิก และจัดส่งไปยังที่อยู่ในการสั่งซื้อ โดยระยะเวลาการจัดส่ง 5-7 วันแต่ไม่เกิน 10 วันนโยบายการคืนสินค้า: ทาง NamwanSoft ขอสงวนสิทธิ์การคืนสินค้าในทุกกรณี

7. การโอนสิทธิ

NamwanSoft ไม่อนุญาตให้ท่านโอนสิทธิและหน้าที่ที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญา ให้แก่บุคคลอื่นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง NamwanSoft เท่านั้น

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565